KLAUZULA INFORMACYJNA
w zakresie przetwarzania danych osobowych
OŚWIADCZENIE 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Dokumenty do pobrania:

 

Zasiłek rodzinny - formularze na okres zasiłkowy 2019/2020 :

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO - ( aktualizacja na 19.06.2020 r. )

2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO (aktualizacja na 16.06.2020 r.)

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO

4.  OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

7. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

Becikowe:

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY


Zasiłek pielęgnacyjny

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy - formularze na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

Świadczenie pielęgnacyjne

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

 
2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

Świadczenie rodzicielskie

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIEGO ( aktualizacja na 16.06.2020 r.)

Program Za życiem

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem

 

 

Podstawą do nabycia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł.

 

Świadczenia rodzinne przysługują osobie uprawnionej:

 • do ukończenia przez nią 18 roku życia,

 • do ukończenia przez nią 21 roku życia, w przypadku gdy uczy się w szkole,

 • do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się  orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


Kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą:

 • 95,00 zł na dziecko do 5 lat

 • 124,00zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat

 • 135,00 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat

   

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

 • rodzicom,

 • jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

 • opiekunowi faktycznemu dziecka - tj: osobie, która wystąpiła do sądu o przysposobienie dziecka,

 • osobie uczącej się.


Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,

 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,

 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że drugi rodzic nie żyje,

 • ojciec dziecka jest nieznany (w takim przypadku konieczne będzie przedłożenie zupełnego aktu urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją),

 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało przez sąd oddalone,

 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

 • dziecko lub osoba ucząca się zawarła związek małżeński.

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka w wysokości 1000,00 zł - jednorazowo,

 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400,00 zł miesięcznie,

 • samotnego wychowywania dziecka 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci miesięcznie,

 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 95,00 zł miesięcznie,

 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do ukończenia 5 roku życia w wysokości90,00 zł, w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia w wysokości 110,00 zł  miesięcznie,

 • rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 zł - jednorazowo,

 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w wysokości 69,00 zł miesięcznie,

 • podjęcie przez dziecko nauki w miejscowości, w której znajduje się szkoła w związku z zamieszkaniem tam lub dziecku, osobie uczącej się legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w wysokości 90,00 zł miesięcznie.


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  (becikowe) 1000,00 zł przysługuje rodzinie, w której dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu należy udokumentować zaświadczeniem lekarskim.


Świadczenia opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie:

 • niepełnosprawnemu dziecku,

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

 • osobie, która ukończyła 75 lat.

 

Świadczenie pielęgnacyjne od 1.01.2020 roku przysługuje w wysokości 1830 zł miesięcznie niezależnie od dochodu rodziny.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny zgodnie z kodeksem rodzinnym w wysokości 620,00 zł miesięcznie, jeżeli dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764,00 zł.


Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11, ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2003r poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013r.
Wysokość zasiłku dla opiekuna wynosi 620,00 zł miesięcznie.

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, osobie która przysposobiła dziecko.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia : porodu  lub od dnia objęcia dziecka opieka prawną albo przysposobienia
- przez okres 52 tygodni w przypadku urodzenia/objęcia opieka prawną/ przysposobienia: jednego dziecka
- 65 tygodni w przypadku urodzenia/przysposobienia/objęcia opieką prawna dwojga dzieci
- 67 tygodni w przypadku urodzenia/przysposobienia/objęcia opieką prawna trojga dzieci
- 69 tygodni w przypadku  urodzenia/przysposobienia/objęcia opieką prawna czworga dzieci
- 71 tygodni w przypadku urodzenia/przysposobienia/objęcia opieką prawna pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł miesięcznie ,

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje  jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako urlopu macierzyńskiego.