Projekt

GOPS Wisznia Mała – nowe otwarcie”

 

Beneficjent:

Gmina Wisznia Mała/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej

 

Finansowanie projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działanie 2.5 – Skuteczna pomoc społeczna

 

Wartość projektu:

410 807,50 zł

 

Kwota dofinansowania ze środków europejskich – 346 228,56 zł

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa – 64 578,94 zł

 

Okres realizacji projektu:

01/09/2018 – 29/02/2020

 

Cel projektu:

Podniesienie efektywności i skuteczności pomocy społecznej w gminie Wisznia Mała.

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

 

Planowane efekty:

Podniesienie jakości pracy pracowników socjalnych oraz całego ośrodka pomocy społecznej.

Zwiększenie ilości pracowników socjalnych, zatrudnienie asystenta rodziny.

Wprowadzone w wyniku działań projektowych zmiany zoptymalizują wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników i wpłynąć na zwiększenie udziału pracy socjalnej w  podejmowanych codziennie czynnościach zawodowych.

 

Formy wsparcia:

Finansowanie etatów 3 pracowników socjalnych

Finansowanie etatu asystenta rodziny

Szkolenia dla pracowników GOPS w Wiszni Małej

Superwizja pracowników socjalnych

Wizyta studyjna

 

Grupa docelowa:

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej

 

Podkategorie