GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działają na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 310 z późn. zm.).

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiszni Małej, powołanej przez Wójta Gminy Wisznia Mała wchodzi 5 osób. Są to przedstawiciele służb z terenu gminy, którzy przeszli szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Przewodnicząca GKRPA: Aldona Konopacka, tel. 071-308-49-23

Członek GKRPA: Joanna Boćko-Sornat

Członek GKRPA: Magdalena Szatkowska

Członek GKRPA: Agnieszka Gaweł-Karwatka

Członek GKRPA: Waldemar Zakrzewski

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana jest do inicjowania działań interwencyjnych i profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień.

Celem działań profilaktycznych komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomocą rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.


 

POUCZENIE O PRAWACH I OBOWIĄZKACH KONTROLOWANEGO PRZEDSIĘBIORCY

 

Prawa i obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.), zwanej w dalszej części pouczenia „ustawą”:

  1. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej. Przedsiębiorca wskazuje na piśmie osobę upoważnioną do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności (art. 50 ust.1 i 3 ustawy);
  2. W przypadku wszczęcia kontroli, przedsiębiorca niezwłocznie okazuje kontrolującym książkę kontroli, albo kopie odpowiednich jej fragmentów lub wydruki z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli. Przedsiębiorca jest zwolniony z okazania książki kontroli, jeżeli jej okazanie jest niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli. W takim przypadku przedsiębiorca okazuje książką kontroli w siedzibie organu kontroli
  3.  nie można podejmować i prowadzić kontroli równocześnie z kontrolą prowadzoną przez inny organ. Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest już objęta kontrolą innego organu, organ kontroli odstąpi od podjęcia czynności kontrolnych oraz może ustalić z przedsiębiorcą inny termin przeprowadzenia kontroli (art. 54 ustawy);
  4. czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać w odniesieniu do: mikroprzedsiębiorcy – 12 dni roboczych, małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych, średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych, pozostałych przedsiębiorców 48 dni roboczych (art. 55 ust 1 ustawy);
  5. przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów art. 59, z zastrzeżeniem art. 59 ust. 2 ustawy. Sprzeciw przedsiębiorca wnosi na piśmie do organu podejmującego i wykonującego kontrolę. O wniesieniu sprzeciwu przedsiębiorca zawiadamia na piśmie kontrolującego. Sprzeciw wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ kontroli (art. 59 ust. 4 ustawy).

 

SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY WISZNIA MAŁA

 

Podstawa prawna kontroli:

1. Art 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.)

  1. Art. 45-65 ustawy z dnia 6 marca 2018r., prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1292).

Schemat ogólny procedury, etapy procedury:

1. Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa

2. Ustalenie kolejności wytypowanych do kontroli punktów sprzedaży alkoholu, zgodnie z obszarami uwzględnionymi w analizie.

3. Pisemne zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli

4. Podjęcie przez zespół kontrolujący – w terminie od 7 do 30 dni od daty otrzymania przez przedsiębiorcę zawiadomienia o kontroli –czynności kontrolnych w miejscu i terminie uzgodnionym z przedsiębiorcą (po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli)

5. Sporządzenie protokołu kontroli.

6. Zakończenie kontroli.

 

Powyższej procedury nie stosuje się, jeżeli przepisy prawa regulujące daną działalność gospodarczą nakazują stosować inną kolejność kontroli poszczególnych przedsiębiorców.

Zakres podmiotowy kontroli:

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Wisznia Mała.

Zakres przedmiotowy kontroli:

  1. Przestrzeganie określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, w szczególności:

a)      posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

b)      wnoszenie opłaty za korzystanie z zezwolenia (dowód wniesionej opłaty),

c)      zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

d)     posiadanie tytułu prawnego do lokalu

e)      wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem, tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

  1. Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:

a)                  nie sprzedawanie i nie podawanie napojów alkoholowych osobom do lat 18, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

b)                 nienaruszenie zasad porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych lub w najbliższej okolicy,

c)                  uwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu,

d)                 przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania i promocji napojów alkoholowych,

e)                 przestrzeganie określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Osoby przeprowadzające kontrole:

Upoważnieni członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiszni Małej.

 

Dokumenty wymagane przez organ kontrolny od przedsiębiorcy podczas kontroli  zgodnie z art. 18 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1)  zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualną opłatą,

2)  tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,

3)  faktury zakupu napojów alkoholowych,

 

Dokumenty sporządzane podczas kontroli:

1)  protokół kontrolny,

2)  inne – w zależności od potrzeb