Klub "Senior+" w Ligocie Pięknej – rekrutacja

 

 

 


Jeżeli jesteś:
⦁    osobą nieaktywną zawodowo
⦁    w wieku 60+
⦁    mieszkańcem Gminy Wisznia Mała
⦁    pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny
⦁    chcesz pomóc sobie lub innym
zostań uczestnikiem Klubu "Senior+" w Ligocie Pięknej – ośrodku wsparcia, posiadającym infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.
Klub "Senior+" zapewnia 8-godzinną ofertę usług codziennie od poniedziałku do piątku.
Podstawowy zakres usług świadczonych przez Klub "Senior+" w Ligocie Pięknej to:
⦁    szeroko pojęta aktywizacja, w tym gimnastyka usprawniająca,
⦁    terapia zajęciowa, treningi umiejętności społecznych i pamięci,
⦁    ćwiczenia relaksacyjne,
⦁    zajęcia artystyczne i rękodzielnicze,
⦁    realizacja potrzeb w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym,
⦁    możliwość korzystania z telewizji, prasy, biblioteki oraz komputera i Internetu,
⦁    co najmniej jeden ciepły posiłek,
⦁    poradnictwo i wsparcie,
⦁    spotkania ze specjalistami.
Korzystanie ze świadczeń Klubu „Senior+” jest odpłatne. Zasady odpłatności za pobyt Uczestników w Klubie "Senior+" określa Uchwała nr VII/XXXVI/284/17 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28.11.2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+" w Ligocie Pięknej.
Planowana liczba uczestników: 12 osób
Wniosek o skierowanie do Klubu "Senior+" należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiszni Małej, ul. Wrocławska 2, w godzinach pracy Ośrodka.
Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 71 310 68 32


Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020.

Plik do pobrania:

Karta zgłoszeniowa Klubu "Senior+"

 
 

“Seniorze, nie daj się!"

 

 Seniorze nie daj się - GRS Żmigród

Seniorze, nie daj się - GRS Wińsko

  Seniorze nie daj się - GRS Niechlów