Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej

rozpoczął realizacje  projektu systemowego „Twoja szansa na pracę”

dla 8 uczestników projektu  współfinansowanego przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Priorytetu VII: Promocja integracji społecznej

Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

              Celem głównym projektu jest aktywizacja 8 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, z terenu gminy Wisznia Mała.

               Cele szczegółowe to rozwój osobisty i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz nabycie nowych oraz podniesienie umiejętności o charakterze zawodowym.

W roku bieżącym do udziału w projekcie zakwalifikowano 8 osób w tym 2 mężczyzn.

W ramach zawartych kontraktów socjalnych dot. ścieżki reintegracji i zadań z aktywnej integracji realizowane będą następujące działania:

  • zajęcia z doradcą zawodowym,
  • zajęcia z psychologiem,
  • kurs florystyki,
  • kurs nowoczesnego magazyniera z obsługą wózka widłowego i komputera.

W czasie realizacji projektu beneficjenci wezmą udział w 2 badaniach ankietowych, które posłużą do dalszej ewaluacji.

      W dniach 28-30 maja 2014r. w siedzibie GOPS odbyły się warsztaty z doradcą zawodowym mające na celu  pomoc w planowaniu przyszłości zawodowej i sposobów jej realizacji. W rezultacie podejmowanych na warsztatach działań,  powstaje stworzona wspólnie z doradcą ścieżka rozwoju kariery zawodowej. Podczas spotkań uczestnicy uczyły się jak prawidłowo napisać dokumenty aplikacyjne tj. życiorys (CV) oraz list motywacyjny.

   

 

 

 

 

 

         W miesiącu czerwcu odbył się kurs florystyki od dnia 02 – 06.2014r. dla uczestniczek projektu.  Celem kursu było  przygotowanie uczestniczek do świadczenia usług florystycznych, wyrażania siebie poprzez sztukę florystyczną. W trakcie kursu przekazano takie informacje jak nabyć umiejętności układania kwiatów oraz zapoznać uczestniczki

z zasadami prowadzenia kwiaciarni i obsługi klientów. Kurs zakończył się wydaniem zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz podziękowaniami.

 

 

 

 

 

 

 

       W  kolejnych dniach 16-18.06.2014r. zrealizowaliśmy zajęcia z psychologiem ,,Trening kompetencji i umiejętności społecznych”, w którym nacisk kładzie się na interakcje z innymi ludźmi, doświadczanie „tu i teraz”, na eksperymentowanie z nowymi doświadczeniami, wyrażanie uczuć, itp. Ogólnym celem pracy, poza integracją uczestników grupy jest zbieranie cennych informacji zwrotnych na temat własnego zachowania, lepszego rozumienia zachowań innych osób i funkcjonowania w grupie. Każdy z Uczestników dzięki informacjom i autorefleksji ma okazję zwiększyć świadomość sposobu w jaki odnosi się do innych ludzi i w jaki jest przez nich odbierany. Może też eksperymentować z nowymi zachowaniami.

 

 

 

    Na kurs ,,Nowoczesny magazynier z obsługą wózka widłowego i komputera”  zapraszamy Panów w miesiącu sierpniu.

 

Sporządził: Koordynator projektu Marlena Rajn

 

Kierownik GOPS Wisznia Mała

Kierownik projektu

Michalina Szczepańska

 

 

 

 

Podkategorie