Opublikowano: 15.09.2020

 

Od października wzrasta kryterium dochodowe w funduszu alimentacyjnym

 

Już niedługo, bo 1 października, rozpocznie się nowy okres świadczeniowy, w którym obowiązywać będzie wyższe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Jest to druga podwyżka progu dochodowego od 2008 r., kiedy zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Po raz pierwszy próg podniesiono w 2019 r. – o 75 zł. Od października kryterium wzrośnie z 800 do 900 zł.Opublikowano: 15.09.2020

To niejedyna korzystna zmiana, która została wprowadzona w tym zakresie. Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy funkcjonał będzie tzw. mechanizm złotówka za złotówkę.

Zakłada on, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czyli kwoty 900 zł miesięcznie na osobę w rodzinie np. o 300 zł nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem tego mechanizmu wynosić będzie 100 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Do świadczenia ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej lub gdy zawarła związek małżeński.(PAP)

Wyjątek: w przypadku, gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Powyższe rozwiązania będą obowiązywać przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy  2020/2021 rozpoczynający się  01 października 2020 r..

 

 


Opublikowano: 13.08.2020

 


Opublikowano: 27.07.2020

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020, a jej celami szczegółowymi są:

    1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

    2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

    3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

    4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Czytaj więcej...


Opublikowano: 12.07.2020

 

 

 


Opublikowano: 02.07.2020

 

I n f o r m a c j a

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej

przypomina, że świadczenie wychowawcze 500+ jest

przyznane do 31.05.2021 r.

 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wnioski o

kontynuację świadczenie będzie można składać w wersji

elektronicznej od 1 lutego 2021 r., a w wersji papierowej

od 1 kwietnia 2021 r.

 

 

 


Opublikowano: 02.07.2020

 

 

   

 

 

I n f o r m a c j a

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej informuje, że wnioski o świadczenia :

 

1) „Dobry start” na rok szkolny 2020/2021

 

2) z Funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy

rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 r.,

 

3) zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy

rozpoczynający się od dnia 1 listopada 2020 r.

 

można składać

 

od dnia 1 lipca 2020 r. drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:

empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną,

 

od dnia 1 sierpnia 2020 r. w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wiszni Małej,ul. Wrocławska 2, telefon 71 310 68 32.

 

Jednocześnie informujemy, że wnioski o stypendium szkolne dla uczniów na rok szkolny 2020/2021

należy składać od 1 do 15 września 2020 r.

 

 

 


Opublikowano: 29.06.2020

 

 

 


Opublikowano: 24.06.2020

 

 

Drogie Mamy z DOLNEGO ŚLĄSKA,

Może są wśród Was osoby, które chcą znaleźć pracę albo wreszcie do niej wrócić, ale muszą zajmować się dzieckiem? Pomożemy Wam! Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego oferuje BEZZWROTNĄ DOTACJĘ na wynagrodzenie niani. Możecie zatrudnić nawet mamę, tatę czy innego członka rodziny! W ramach projektu Aktywne Mamy przekazujemy 1777,25 zł miesięcznie na pensję dla niani, a dodatkowo stypendium szkoleniowe i kompleksowe wsparcie doradcze dla Was!

Więcej informacji: https://www.sirr.pl/aktywnemamy/

 

 


Opublikowano: 27.05.2020

 

"Solidarni z Seniorami - Razem Damy Radę!"

 

https://www.youtube.com/watch?v=pkeb8rsrsyo

 

 

 


Opublikowano: 25.05.2020

 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich publikuje "Osobisty plan awaryjny" dla osób doznających przemocy w rodzinie w czasie trwania epidemii koronawirusa.
 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii

 

W załącznikach umieszczony jest poradnik zawierający praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą oraz użyteczne dane teleadresowe.

 

Do pobrania:

Osobisty plan awaryjny załącznik 1

Osobisty plan awaryjny załącznik 2

 

 


Opublikowano: 20.05.2020

 

 

 


Opublikowano: 11.05.2020

 

 

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19.

 

Czytaj więcej...


Opublikowano: 20.04.2020

 

Plik do pobrania:

Wzór wniosku

 


Opublikowano: 20.04.2020

 

Nowy program pomocy dla niepełnosprawnych – rusza nabór wniosków

 

Od 10 kwietnia br. osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o świadczenia z nowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pomoc skierowana jest do tych osób, które z powodu epidemii straciły możliwość korzystania z zajęć prowadzonych przez placówki rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

500 zł co miesiąc

Z nowego programu mogą skorzystać uczestnicy m.in. warsztatów terapii zajęciowych, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych.

Wsparcie polega na przyznaniu takim osobom miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł przez 3 miesiące, licząc od marca.

Jedynym warunkiem otrzymania świadczenia jest brak możliwości korzystania z zajęć rehabilitacyjnych w zawieszonej placówce przez okres co najmniej 5 dni w miesiącu.

Program nie określa kryterium dochodowego. Świadczenia nie podlegają opodatkowaniu.

 

Kto otrzyma wsparcie i jakie są wyjątki?

O wypłatę mogą starać się osoby mające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oraz opiekunowie osób mających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16. rokiem życia.

Świadczenie jednak nie przysługuje osobom, których opiekunowie pobierają dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany w ramach tarczy antykryzysowej.

 

Jak otrzymać świadczenie?

Należy wypełnić wniosek i wskazać w nim ośrodek, którego działalność została zawieszona, a z którego usług do tej pory korzystano.

Dokument można składać do 4 września 2020 roku przez System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl) lub pocztą do miejscowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat placówki.

 

Pomoc również dla samorządów

Program zakłada również, że część środków z PFRON trafi do samorządów powiatowych, które w czasie pandemii zorganizują dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnością.

PFRON będzie refundować samorządom do 50 proc. poniesionych wydatków na ten cel, do 100 tys. zł.

 

Pytania dotyczące programu można zadawać konsultantom infolinii PFRON:

tel. 517-373-975 (godz. 9.00-20.00) lub tel. 22-581-84-10 (godz. 9.00-15.00)

oraz infolinii SOW – tel. 800-889-777 (godz. 9.00-17.00).

 

 


Opublikowano: 16.04.2020

 

Informacja dotycząca porad prawnych,
udzielanych w ramach funkcjonowania

Punktu Porad Prawnych i Obywatelskich w Wiszni Małej

 

 

Szanowni Państwo,

z uwagi na zaistniałą sytuację i trwający stan epidemii, uprzejmie informujemy,
iż w przypadku potrzeby uzyskania porady prawnej, prosimy o kontakt telefoniczny
w każdy wtorek w godzinach 14.30 – 16.30
pod numerem: 602 593 816

lub wysłanie wiadomości na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Stowarzyszenie – Aktywni Lokalnie

 

Porady prawne udzielane w ramach projektu „PPPO – Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich” w Wiszni Małej, realizowanego dzięki dofinansowaniu Gminy Wisznia Mała

 

 


Opublikowano: 10.04.2020

 

 

       POWIATOWE CENTRUM

      POMOCY RODZINIE

      w Trzebnicy

         ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica,

     tel. 071 387-05-96, 071 387-06-70

       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.pcpr.trzebnica.pl

 

 

KOMUNIKAT

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że osobom przebywającym w kwarantannie wywołanej koronawirusem oferujemy pomoc w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego za pośrednictwem maila:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefonu 71 387 05 96 (sekretariat), 509 499 809 (wsparcie psychologiczne), 536 860 508 (wsparcie pedagogiczne).

 

 

 


Opublikowano: 27.03.2020

 

 

Świadczenia chorobowe dla osób

objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-chorobowe-dla-osob-objetych-obowiazkowa-kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy

 

 


Opublikowano: 23.03.2020

 

DYŻURod 7.30 do 19.00

każdego dnia, także w soboty i niedzieletelefon 71 310 68 32Opublikowano: 19.03.2020

 

       POWIATOWE CENTRUM

      POMOCY RODZINIE

      w Trzebnicy

         ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica,

         tel. 071 387-05-96, 071 387-06-70

     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.pcpr.trzebnica.pl

 

 

KOMUNIKAT

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że osobom przebywającym w kwarantannie wywołanej koronawirusem oferujemy pomoc w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego za pośrednictwem maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefonu 71 387 05 96, 509 499 809 (psycholog)

 

 


Opublikowano: 19.03.2020

 

Do pobrania:

Plakat PDF

 

 


Opublikowano: 18.03.2020

 

 Zalecenia Głównego inspektora sanitarnego dla seniorów

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow/

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.
Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych  i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie
 Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

 

 


Opublikowano: 11.03.2020

 

 

Szanowni Państwo!

 

Z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną COVID-19 informujemy, że w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa, bezpośrednie przyjmowanie interesantów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zostaje wstrzymane do odwołania.

Prosimy o korzystanie z kontaktu za pośrednictwem:

e‐mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub o kontakt telefoniczny:

 

Sekretariat: tel. 71 310 68 32

 

Pracownicy socjalni:

Janina Lang - tel. 71 3084932,

Iwona Mazur – tel. 713084931,

Joanna Moszonka-Śmigiel - tel. 71 3084933,

Paulina Masternak - tel.71 3084921,

Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Ogólnopolska Karta Seniora:

Aldona Konopacka, tel. 71 3084923

 

Świadczenia rodzinne, Dodatki mieszkaniowe:

Pelagia Jurczyk, tel. 71 3084922

 

Świadczenia wychowawcze 500+:

Marta Bator - Kwasiborska, tel. 71 3084921

 

 

Materiały do pobrania

 

 


 

 

 

 


Opublikowano: 17.03.2020

Szanowni Państwo,

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC już po raz dziesiąty organizuje rekrutację do swojego flagowego programu stypendialnego. Horyzonty to wsparcie finansowe dla młodych ludzi pochodzących z wsi i miejscowości do 30 000 mieszkańców, w których dochód nie przekracza 1000 złotych netto na osobę.

Program Stypendialny Horyzonty, realizowany w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków, to szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. Oferuje wsparcie uczniom z całej Polski, którzy chcą zdobywać wiedzę i doświadczenia w dużym mieście i którzy chcą uczyć się, jednocześnie dbając o rozwój osobisty i zaangażowanie społeczne. Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy mający doświadczenie w pracy z młodzieżą. Podopieczni Fundacji mają także dostęp do opieki psychologa, w trudnych sytuacjach nigdy nie są sami. Uczą się współpracować ze sobą, ale też wzmacniają poczucie samodzielności. Wspólnie spędzają wakacje i ferie, biorą udział w warsztatach. 

Program pokrywa koszty związane między innymi z mieszkaniem w bursie, wyżywieniem czy opłatami szkolnymi. Nasze wsparcie to także finansowanie pasji w postaci kursów czy dodatkowych zajęć np. nauka rysunku czy nurkowania. Ale Horyzonty to również zobowiązanie ze strony uczestników programu do działania na rzecz innych. Możliwości są różne, od pomagania koleżankom i kolegom, którzy mierzą się z podobnymi problemami, po projekty społeczne.

 

Do tej pory programem objęliśmy 735 uczniów - 231 obecnych Stypendystów i 504 Absolwentów. Wielu z nich to dzieci wspierane przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Dlatego będziemy wdzięczni za pomoc w promocji programu wśród Państwa beneficjentów, bezpośrednio oraz przy wsparciu pracowników GOPS. Rekrutację do programu prowadzimy w terminie od 15-ego lutego do 31-ego marca. Do listu znajdą Państwo dołączoną ulotkę na temat rekrutacji oraz plakat, który prosimy o umieszczenie w miejscu dostępnym dla osób korzystających z Państwa wsparcia. Przesyłamy także informację prasową o programie do umieszczenia na stronie internetowej.

Więcej informacji na temat programu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji EFC, www.efc.edu.pl. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku
Emilia Gromadowska
Prezes Zarządu
 
Pliki do pobrania:
 

Opublikowano: 26.02.2020

 

INFORMACJA-ŻYWNOŚĆ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WISZNIA MAŁA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej uprzejmie informuje, że w dniach:

26luty 2020 r. (środa) w godz. 12,00- 16,00 ,

27luty 2020 r. (czwartek) w godz. 9,00- 15,00,

28luty 2020 r. (Piatek) w godz. 9,00-14,00

wydawane będą przez pracowników tut. ośrodka artykuły żywnościowe w formie paczek żywnościowych.

Paczki żywnościowe wydawane będą w świetlicy wiejskiej w Mienicach

Bliższych informacji udzielają pracownicy socjalni GOPS.

Artykuły Żywnościowe dla mieszkańców- Gmina Wisznia Mała sprowadza  z Banku Żywności we Wrocławiu w ramach dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019.

Pomocą w tej formie w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej jednocześnie, których dochód nie przekracza -200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.- 1402 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł. dla osoby w rodzinie.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy socjalni GOPS Wisznia Mała

pod nr. tel. 71 308 49 31